โรงเรียนบ้านหนองโสน

ภาพถ่ายของฉัน
โรงเรียนบ้านหนองโสนมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีศักยภาพ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม